Bằng đại học tiếng Anh là gì

200

Bằng đại học tiếng Anh là gì,xã hội tại Việt Nam luôn yêu chuộng bằng cấp, nếu bạn có bằng đại học thì bạn sẽ vô cùng thuận tiện khi xin việc nhưng nếu ngược lại bạn không có bằng thì mọi người sẽ không xem bạn ra gì và bạn chắc chắn sẽ giảm giá trị khi không được trọng dụng trong môi trường chuyên nghiệp, nếu bạn có năng lực thật sự thì mọi chuyện có thể khác nhưng hiếm người bằng thấp mà năng lực cao

Bằng đại học tiếng Anh là gì

Bằng đại học tiếng Anh là college degree, phiên âm là kɒlɪʤ dɪˈgri.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bằng đại học.

Diploma /dpləʊmə/: bằng tốt nghiệp.

Bachelor’s degree /ˈBæʧələz dɪˈgriː/ bằng cử nhân.

University /junɪˈvɜːsɪti/: trường đại học.

College /kɒlɪʤ/: trường cao đẳng.

Qualification /kwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: bằng cấp, chứng chỉ.

Academic transcript /ækəˈdɛmɪk trænskrɪpt/: bảng điểm.

Library /ˈLaɪbrəri/: thư viện.

Report /rpɔːt/: báo cáo.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bằng đại học.

She graduated from college with an excellent transcipt.

Cô ấy tốt nghiệp đại học với bảng điểm xuất sắc.

Last year, my brother won a scholarship.

Năm ngoái, em trai tôi đã dành được học bổng.

We have two semeters each year.

Chúng ta có hai học kỳ mỗi năm.

It takes four years to get a university degree.

Phải mất bốn năm để lấy được bằng đại học.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!