Nội dung công việc tiếng Anh là gì

447

Nội dung công việc tiếng Anh là gì,bạn đang làm công ty được vài tháng do bất đồng quan điểm cũng như sếp không lắng nghe ý kiến của bạn vì thế bạn cũng không thiết tha gì và không cống hiến gì nhiều cho công ty thì việc bạn tự nộp đơn không làm nữa cũng là điều đương nhiên, trong quá trình bàn giao thì bạn thống kê nội dung công việc lại những cái quan trọng lại cho người quản lý

Nội dung công việc tiếng Anh là gì

Nội dung công việc tiếng Anh là work content phiên âm là wərk kənˈtent.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê cổ trang

Một số từ vựng liên quan đến nội dung công việc.

Assignment [ə’sainmənt]: Nhiệm vụ.

Responsibility [ri,spɔnsə’biləti]: Trách nhiệm.

Plan [plæn]: Kế hoạch.

Income [‘iηkʌm]: Thu nhập.

Information [infə’mei∫n]: Thông tin.

Effect [i’fekt]: Kết quả.

Realize [‘riəlaiz]: Thực hiện.

Supervise [‘su:pəvaiz]: Giám sát.

Ý nghĩa của bản mô tả nội dung công việc. 

Let people know what to do.

Để mọi người biết họ cần làm gì.

Set goals and standards for the person doing that task.

Định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho người làm nhiệm vụ đó.

Non repetitive work done by the person.

Công việc không lặp lại do người đó làm.

Avoid collision situations.

Tránh được các tình huống va chạm.

Everyone knows who does and what task.

Mọi người biết ai làm và làm nhiệm vụ gì.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!