Cử nhân công nghệ thông tin tiếng Anh là gì

462

Cử nhân công nghệ thông tin tiếng Anh là gì,từ nhỏ bạn đã được ba mẹ bạn cho tiếp xúc nhiều với máy tính vì thế bạn cảm thấy yêu máy tính nhiều, rồi nhiều lần bạn chơi game, cảm thấy phấn khích và dường như bạn có năng khiếu về công nghệ thông tin đến khi lớn lên khi học xong cấp 3 bạn cố gắng thi vào trường hệ cử nhân công nghệ thông tin và học 4 năm tại đây

Cử nhân công nghệ thông tin tiếng Anh là gì

Cử nhân công nghệ thông tin tiếng Anh là bachelor of information technology.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê sườn xám

Từ vựng tiếng anh dành cho cử nhân công nghệ thông tin.

Memory /ˈmeməri/: Bộ nhớ.

Chain /tʃeɪn/: Chuỗi.

Software /ˈsɑːft.wer/: Phần mềm.

Storage /ˈstɔːrɪdʒ/: Lưu trữ.

Graphics /ˈɡræfɪks/: Đồ họa.

Operating system /ˈɑː.pə.reɪt ˈsɪs.təm/: Hệ điều hành.

Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: Ứng dụng.

Database /ˈdeɪtəbeɪs/: Cơ sở dữ liệu.

Command /kəˈmɑːnd/: Lệnh trong máy tính.

Demagnetize /di.ˈmæɡ.nə.ˌtɑɪz/: Khử từ hóa.

Remote access /rɪˈmoʊt æk.ses/: Truy cập từ xa qua mạng.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail